Езикови сертификати и условия за кандидатстване в Германия


КАНДИДАТСТВАНЕ DSH ZOP ZMP
TestDaF DSD KMK KDS
GDS TOEFL CAE IELTS

Преглед на езиковите сертификати и дипломи, изисквани за кандидатстване в немските висши училища

Кандидатстване и Кандидатстудентската кампания в Германия

Кандидатстудентската кампания в Германия през 2011 година се очаква да е особено гореща, като специалистите предричат да има небивал досега наплив за влизане във висшите учебни заведения в страната. Българските младежи, които искат да кандидатстват в тази държава трябва да имат предварително определено ниво на владеене на немски език. Това може да стане като се посещава, например, Гьоте институт или се ходи на различни други курсове в нашата страна. Възможности да се научи или подобри немския на кандидатстващите има и в самата Германия. Това обикновено става по два начина – или по време на международните летни школи към висшите учебни заведения там или в училищата за чужди езици. Подобен тип обучение е платено, но цените обикновено са приемливи, особено ако това се съпостави с качеството на усвояването на езика. За езиковите курсове в Германия най-често се изисква също някакво базисно ниво на владеене на немски. То се демонстрира чрез полагане на различни изпити в качеството на входно ниво. На базата на резултатите от тези екзаминации, студентите се разпределят на групи, в зависимост от стартовите си знания.

Изпит за немски език е необходимото условие, за да се влезе в германски университет. Успешното му полагане дава правото на студентите идващи от чужбина да се обучават в немските висши учебни заведения. DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang) се нарича самият изпит и може да се положи, както в края на подготвителните курсове в Германия, така и в България, като резултатите важат за кандидатстване там. Тестът „Немски като чужд език” (TestDaF) също отваря вратата към немското висше образование и може да се положи в родната страна на кандидатите от чужбина.

Сертификатите за немски език удостоверяват нивото на знания, необходимо за кандидатстване в Германия. Те представляват официални документи доказващи въпросните езикови компетенции. Немските висши учебни заведения признават следните сертификати:

DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang)

DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang) – полага се обикновено в германски университет (издава се от негово име) и с малки изключения, обаче важи за всички подобни образователни институции. Този вид сертификат няма давност и човек може да държи изпита официално само два пъти през живота си, въпреки че на практика нещата са различни, защото няма централен контрол над това, кой колко пъти се явява. Висшите училища в Германия определено разполагат с подобна информация, но тя не се споделя. Ако даден кандидат бъде скъсан на два пъти, явявайки се за DSH, то той просто най-често сменя града и университета за по-нататъшните си опити. Формата на изпита е стандартна, но съдържанието се сменя. Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang съдържа четири сегмента – четене с разбиране, слушане с разбиране, граматика и писане на текст – малко есе и описание по графика. Този изпит се съставя обикновено от специалистите по немски език в конкретния университет.

Промени в DSH настъпиха през 2006 г. Дотогава се издаваше единен сертификат, независимо от показаните положителни резултати. Към настоящия момент съществуват вече няколко вида издавани достоверния – DSH-1, DSH-2 и DSH-3. Те отговарят на конкретните постижения на издържалите изпита. Техническите дисциплини в Германия и специалностите с по-неспецифична терминология могат да бъдат следвани с DSH-1. Медицината, правото и хуманитаристиката са сферите, за които се изисква по-високото стъпало на сертификата – DSH-2. Най-голямата степен давана за постигане на отлични резултати - DSH-3 се дава единствено на най-добрите и прекрасно владеещи немския език кандидати. Устната част на изпита DSH е неразделна от писмената от 2006 г. насам. Когато се получи уведомление, че е насрочена дата за такава, то това е ясен знак, че и писменият етап е издържан успешно.

Желаещите да изучават технически специалности българи понякога биват канени да завършат подготвителен колеж. Там се полага изпит на края на обучението. Важно е да се знае, че посещаването на подобен тип колежи не може да замени ходенето на класическите подготвителни курсове, в края на които се полага DSH. Завършилите немската гимназия и взели този сертификат в България, съгласно договореност между нашата страна и Германия, могат да влязат без изпит в немско висше училище. В страната ни има четири изпитни центъра (в градовете с немски гимназии и на територията на същите) – във Варна, Бургас, Ловеч и София. За проверка в самата Германия се изпращат писмените работи, а устната част се състои в явяване пред комисия, състоящата се от двама български специалисти и един немски. Успешно положилите TestDaF или взели някои видове дипломи от Гьоте институт също могат да влязат без приемен изпит.

ZOP / ZMP

Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) (Централно горно ниво) може да замени сертификата DSH. Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) или Централно средно ниво се признава също от някои висши училища, основно за следдипломни квалификации и магистратури. Тези два вида дипломи могат да се получат в Гьоте институт, като ZMP всъщност отговаря на това да си завършил езикова гимназия.

DSD, KMK, KDS, GDS

Други сертификати и дипломи, които също вършат работа при кандидатстването в Германия са следните. Сертификат за второ ниво немски на Конференцията на министрите на културата - DSD (German Language Diploma of the Standing Conference), Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) – Stufe II. Също така – голяма и малка езикова диплома Kleines oder Grosses Sprachdiplom (KDS, GDS), които се изготвят по поръчка на мюнхенския Университет „Лудвиг Максимилиан”, от Гьоте институт. Завършен Leistungsklass с диплома от немска езикова гимназия също може да замени DSH.

Университетите в Германия и изобщо висшите училища там имат различни уникални изисквания за това, с какви езикови сертификати и дипломи може да се влезе. Затова е необходимо кандидатите да се запознаят с конкретните изисквания на учебното заведение, което предпочитат. Висшите училища за изкуства и спорт имат по-ниски критерии, например, от филологиите и т.н. специалности. Други дисциплини като теологическите пък могат да изискват допълнително владеене на други езици. Заверен документ за завършен езиков курс понякога върши работа за висшите учебни заведения за спорт и изкуства, като това може да не е непременно Гьоте институт. Това важи и за дисциплини изучавани на английски. Така кандидатите могат да бъдат допуснати до приемните тестове.

TestDaF

TestDaF (Deutsch als Fremdsprache) или сертификат за немски език като чужд е също вариант за допускане до кандидатстване в Германия, ако нямате някоя от горепосочените дипломи и т.н. на базата на това, че знаете добре немски. TDN - 3, 4 и 5 са трите нива на този тест. Ако кандидатите имат четири петици на изпита, то резултатът се признава от германските университети безусловно. С три петици и четворка се влиза само в някои висши училища, като същото важи и за две четворки и две петици. Всичко, както вече казахме, зависи от конкретното немско учебно заведение. TestDaF има срок на годност две години и се проверява и изготвя като тест в едноименния институт в Хаген.

Ако се насочите към това да се опитате да вземете сертификата DSH, то е добре във формулярите, с които кандидатствате да отметнете, че бихте искали да се включите в курсове по немски, ако не изкарате изпита. В подобни курсове в и извън Studienkolleg накрая се държи същия изпит и при успешно полагане, можете свободно да кандидатствате в германски университет. Тези програми са платени и трябва да имате някаква езикова база, за да ги запишете. Някои немски висши училища предлагат и общежития на курсистите.

TOEFL, CAE, IELTS

Определени специалности в германските университети изискват сертификати за владеене на английски език. Те са строго детерминирани в съзвучие със спецификата и програмата за изучаване на самите дисциплини. Кандидат-студентите, които искат да се включат в англоезични програми в Германия трябва да имат международно признат сертификат от типа на TOEFL, CAE, IELTS и т.н. В частните университети, при кандидатстване за стипендия, за отделни специалности може да се изискват и резултати от тестове като SAT, GRE, GMAT и др.


Изпрати на приятел